فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
3751
Engineering properties and durability of concrete made with Isfahan blast funace slag
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3752
رشد آمزش عالی ، پیش شرط شکوفایی توسعه
رضا مکنون
اولین سمینار رشد و توسعه قزوین
داخلی
1371/7/14
3753
Behavior of Seriously cut out Floor Beams in Steel Deck Bridges
اردشیر دیلمی
The 4th International Conference SAFETY OF BRIDGE STRUCTURES
بین‌المللی
1371/6/19
3754
Performance of Concrete Corporating Natural and Artificial Pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
International Conference on Cement
بین‌المللی
1371/6/10
3755
Performance of concretes incorporating natural and artifical pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور
International Workshop on Blended Cements and its use in Concrete
بین‌المللی
1371/6/10
3756
A case study of Corrosion and deterioration of a water treatment plant in the persian Gulf
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
17th International Conference on our world in Concrete and Structres
بین‌المللی
1371/5/10
3757
Comparative Study of High Strength Bolts (Grade 8.8) in Various Codes
اردشیر دیلمی
Second International Conference on Highrise Buildings
بین‌المللی
1371/1/1
3758
بررسیهای علل خوردگی در سازه های بتنی تصفیه خانه های مرغزار و سربندر
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
کنفرانس بین المللی بتن
بین‌المللی
1371/1/1
3759
زباله سوزها و کاربرد آنها برای مواد زائد خطرناک
سیدمحمدرضا علوی مقدم
دومین کنفرانس مدیریت مواد زائد جامد در تهران، شهرداری تهران
داخلی
1370/12/5
3760
A Novel Method of Determining Magnetic Characteristic of power Transformers
سیدمجتبی آقامیرسلیم,افشین مشکوه الدینی
6th Int. power system Conf.
بین‌المللی
1370/8/16
3761
The Use of Polypropylene Fibers to Increase Seismic Resistance of Concrete
اردشیر دیلمی
Third Czechoslovakian and RILEM IMEKO International Conference on Diagnosis of Concrete Structures
بین‌المللی
1370/6/11
3762
A study of the concrete deterioration in the south coasts of Iran
علی اکبر رمضانیانپور
RILEM International Conference on Diagnosis of Concrete Structures
بین‌المللی
1370/6/10
3763
Rising Velocity of Air Bubbles in High Speed Free Surface flows
امیررضا زراتی
Int.Symp. on Environmental Hydraulics
بین‌المللی
1370/6/10
3764
خلاقیت و برنامه های آموزشی فنی و مهندسی
رضا مکنون
سمپوزیوم بین المللی آموزش فنی و حرفه ای ایران
بین‌المللی
1369/12/4
3765
Engineering properties and durability of polymer concretes
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
3rd International Congress on Civil Engineering
بین‌المللی
1369/2/11
3766
بررسی خواص
علی اکبر رمضانیانپور
سومین کنگره بین المللی راه
بین‌المللی
1369/2/1
3767
بررسی و مطالعه بار گذاری پلهای ایران با توجه به ترافیک موجود
علیرضا رهائی
سمینار بین المللی پل
بین‌المللی
1369/2/1
3768
بررسی و مطالعه دیواره های جدا کننده بتنی
علیرضا رهائی
کنگره بین المللی مهندسی راه و ساختمان
بین‌المللی
1369/2/1
3769
Accelerated and Long term carbonation of mortars containing some natural and artificial pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس بتن در جهان ما
بین‌المللی
1369/1/1
3770
سمینار در مورد مقاومت برشی سنگ ها ۴ جلسه
احمد فهیمی فر
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (وزارت راه و ترابری )
داخلی
1369/1/1
3771
گزارش زلزله منجیل
شاهپور طاحونی
سازمان برنامه و بودجه معاونت فنی دفتر تحقیقات فنی دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
داخلی
1369/1/1
3772
مهندسی و دوام بتن های ساخته شده با مواد پلیمری
فرامرز مودی
راه و ساختمان در شیراز
داخلی
1369/1/1
3773
ویژگیهای آزمایش سه محوری کلی خاک
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
کنفرانس بین المللی راه و ساختمان شیراز
بین‌المللی
1369/1/1
3774
Durability of mortars and concretes contaninig a natural pozzolan
علی اکبر رمضانیانپور
G.M.Idorn Durability Symposium
بین‌المللی
1368/12/10
3775
Engineering properties of mortars and concretes associated with 3 natural and artificial pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور
14th Conference on our World in Concrete and Structures
بین‌المللی
1368/5/10