فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
3776
Durability of OPC-trass, OPC-Pfa and OPC-silica fume mortars and concretes
علی اکبر رمضانیانپور
14th Conference on our World in Concrete and Structures
بین‌المللی
1368/5/10
3777
اثرات زیست محیطی سد ـ بررسی نظرات و تحولات آنها
رضا مکنون
اولین کنفرانس هیدرولیک ایران
داخلی
1368/3/23
3778
Evaluation of pozzolanic soils form various volcanic areas in Iran by an accelerated method
علی اکبر رمضانیانپور,امیر قاضی مرادی
International Conference the Role of Admixtures in the Development of Concrete Technolog
بین‌المللی
1368/2/11
3779
The effect of admixtures on the properties of pozzolanic cement concretes
علی اکبر رمضانیانپور
International Seminar on the Role of Admixtures in the Development of Concrete Technology
بین‌المللی
1368/2/11
3780
Engineering properties and durability of concretes contaninig a water reducing admixture and an accelerator
علی اکبر رمضانیانپور,محمدرضا شاه نظری
International Seminar on the Role of Admixtures in the Development of Concrete Technology
بین‌المللی
1368/2/11
3781
The measurement of lime activity of natural and artificial pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور
2nd NCB International Seminar on Cement and Building Materials
بین‌المللی
1367/10/11
3782
Rational Approaches in Desing of Alluvial Canals
امیررضا زراتی
3rd Int.Conf on Civil Eng
بین‌المللی
1367/10/11
3783
Mechanism, test methods and prevention of concrete deterioration
علی اکبر رمضانیانپور
National Conference on Concrete 67
داخلی
1367/3/11
3784
The Analytical and Experimental Study of Orthotropic Steel Deck Bridges Using Full Scale Model
اردشیر دیلمی
International Conference on Cable-Stayed Bridges (CABRIDGE) -
بین‌المللی
1366/8/27
3785
پیش بینی مسائل مربوط به سیلابها در بازسازی مناطق شهری
رضا مکنون
گردهمایی نقش پژوهش در بازسازی دانشگاه شیراز
داخلی
1366/8/1
3786
Short term and long term carbonation of mortars and concretes made with pfa
علی اکبر رمضانیانپور
National Seminal on the Application of Concrete in Buildings
داخلی
1366/7/9
3787
Engineering properties, microstructure characteristics and durability of mortars made with the trass of Iran
علی اکبر رمضانیانپور
National Seminal on the Application of Concrete in Buildings
داخلی
1366/7/9
3788
Dynamic analysis of concrete gravity dams
وحید لطفی,فرامرز خوشنودیان
1st Interntional conference on earthquake Engineering and engineering seismology
بین‌المللی
1366/3/7
3789
۱ـ علل خرابی باند فرودگاه ۲ـ چگونگی پیشگیری از زودودن ترکهای ترکهای انعکاس درآسفالت
علی خدائی
طراحی فرودگاه سازمان هواپیمایی کشوری
داخلی
1366/1/1
3790
بررسی مسائل تامین نیروی انسانی رشته های فنی و مهندسی
رضا مکنون
سمینار بررسی مقدماتی تامین نیروی انسانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
داخلی
1364/2/1
3791
The effect of curing conditions on the carbonation of mortars containing cement
علی اکبر رمضانیانپور
1st International Conference on Deterioration and Repair of Concerete Structures In Persian Gulf
بین‌المللی
1363/10/11
3792
A Systematic Exmination of Issues in Conjunctive Use of Ground and Surface Waters
رضا مکنون
Tech. Bulletin No. Olympia, wash. U.S.A. Oct. 1975
بین‌المللی
1353/10/11
3793
Production and testing of a cement fabricated from waste product
محمدحسن سبط
International conference sustainable construction material and technologies
بین‌المللی
/0/0
3794
A determinative responsibility model for weather delay analysis by fuzzy logic
محمدحسن سبط,محمدمهدی پاک سرشت
َAssociation for iron and steel technology conference
بین‌المللی
/0/0
3795
The introduction of assessing and quality control software of the concrete structures under construction in iran
محمدحسن سبط,عباس رشیدی
7th international conference on concrete technology in developing countries
بین‌المللی
/0/0
3796
Aplication of fuzzy logic in analysis of weather delays
محمدحسن سبط,محمدمهدی پاک سرشت
5th international conference on construction project managment- ICCPM
بین‌المللی
/0/0
3797
Foreign investment risk evaluation on developing countries and making risk allocation
محمدحسن سبط
ٍEASEC-10 Conference
بین‌المللی
/0/0
3798
Computer analysis of filament over wrapped metalic pressure vessels with an optimun head shape
محمدزمان کبیر
(CAD COMP 98) 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN COMPOSITE MATERIALS
بین‌المللی
/0/0
3799
investingation of rigid behavior under
علیرضا رهائی
کنفرانس بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی
بین‌المللی
/0/0
3800
Distribution of base shear over the tjoght of isolated structures
فرامرز خوشنودیان
ECEES 06
بین‌المللی
/0/0