فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
3776
Using Piezocone (CPTu) data for soil interpretation and pile shaft capacity estimation
ابوالفضل اسلامی,
Proceedings of Conference on Civil Engineering by Iranian Students in Canada
بین‌المللی
1374/4/28
3777
Applicatio of pozzolanic cements to enhance durability in hot areas
علی اکبر رمضانیانپور
CANMET/ACI International Conference on the Advances in Concrete Technology
بین‌المللی
1374/3/11
3778
مطالعه رفتار پلها در برابر زمین لرزه و ارزیابی آئین نامه پیشنهادی ایران
علیرضا رهائی,کورش شاهوردیانی
دومین کفنرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بین‌المللی
1374/2/25
3779
پهنه بندی مقدماتی نواحی مستعد روانگرایی در شهر تهران
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی,مهدی کاری
دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بین‌المللی
1374/2/1
3780
دستگاه روانگرایی ، ماسه هادر آزمایشگاه
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی,سیدناصر مقدس تفرشی
دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بین‌المللی
1374/2/1
3781
نگرشی به روشهای تعیین اولویتهای تحقیقاتی
رضا مکنون
سومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ایران
داخلی
1374/2/1
3782
Simple shear versus direct shear tests on interfaces during cyclic loading
کاظم فخاریان
3rd int.conf.on recent advances in geot.earth.eng.and soil dyn
بین‌المللی
1374/1/13
3783
Three-dimensional cyclic behaviour of interfaces
کاظم فخاریان
3rd int.conf.on recent advances in geot.earth.eng.and soil dyn
بین‌المللی
1374/1/13
3784
Earth pressure variations under cyclic surcharges
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
پیشرفت های جدید در ژئوتکنیک لرزه ای و دینامیک خاک
بین‌المللی
1374/1/12
3785
Three-dimensional constant normal stiffness tests on sand-steel interface
کاظم فخاریان
48th annual canadian geotechnical conference
بین‌المللی
1373/10/11
3786
Behavioural analysis of discontinuous rock using finite element method
احمد فهیمی فر
Second Int. Conf. on Mechanics of jointed and faulted rock- MJFR-2
بین‌المللی
1373/10/11
3787
Frictional sliding of rocks and implications in earthquake mechanisms
احمد فهیمی فر
2nd Int. Conf. on seismalogy and earthquake Eng
بین‌المللی
1373/10/11
3788
کاربرد مواد پوشش سطحی برای افزایش دوام مسلح
علی اکبر رمضانیانپور,پرویز قدوسی,طیبه پرهیزکار
کنگره بین المللی بتن در خدمت بشر
بین‌المللی
1373/10/11
3789
The use of pozzolanic cements to improve durability of concrete in hot climates
علی اکبر رمضانیانپور
1st International Conference on Reinforced Concrete Materials in Hot Climates
بین‌المللی
1373/9/10
3790
Appropriate concrete for the future construction
علی اکبر رمضانیانپور
National seminar on the Housing Development Policies
داخلی
1373/7/9
3791
Design Chart for low cost road construction
علی خدائی
First Malaysian Road Conference
بین‌المللی
1373/3/5
3792
Etching of PET Filaments by Amines
محسن مختاری ,محمد حقیقت کیش
International Seminar of Polymer Science and Technology
بین‌المللی
1373/2/12
3793
Effect of soil properties on structural elements under earthquake loading
محسن تهرانی زاده حقیقی فر,سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
دومین کنفرانس بین المللی سازه های مقاوم در برابر زلزله
بین‌المللی
1373/1/12
3794
Sliding bace isolation system for unneinforcord Building
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
 پیشرفتهای جدید در ژئوتکنیک لرزه ای و دینامیک خاک ۷۳
بین‌المللی
1373/1/1
3795
the amplification of seismic waves in tehran
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
کنفرانس بین المللی پیشرفتهای جدید در ژئوتکنیک لرزه‌ای و دینامیک خاک
بین‌المللی
1373/1/1
3796
the soil structure interaction during earthquake loadings
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
کنفرانس بین المللی سازه‌های مقاوم در برابر زلزله
بین‌المللی
1373/1/1
3797
خواص مکانیکی بتن های ساخته شده با پوزولانهای کرمان
علی اکبر رمضانیانپور,علی اکبر مقصودی
کنفرانس بین المللی سیمان
بین‌المللی
1373/1/1
3798
نقش پاره‌ای از پوزولانها در بتن
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس بین المللی سیمان
بین‌المللی
1373/1/1
3799
نقش طرح اختلاط در کیفیت بتن
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس ملی توسعه و مسکن
داخلی
1373/1/1
3800
the effect of curing on compressive strength, resistance to chloride lon penetration and porosity of cocretes incorporating slag, fly ash, and silica fume
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس بین المللی دوام بتن
بین‌المللی
1372/10/11