فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
3826
Performance of Concrete Corporating Natural and Artificial Pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
International Conference on Cement
بین‌المللی
1371/6/10
3827
Performance of concretes incorporating natural and artifical pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور
International Workshop on Blended Cements and its use in Concrete
بین‌المللی
1371/6/10
3828
A case study of Corrosion and deterioration of a water treatment plant in the persian Gulf
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
17th International Conference on our world in Concrete and Structres
بین‌المللی
1371/5/10
3829
Comparative Study of High Strength Bolts (Grade 8.8) in Various Codes
اردشیر دیلمی
Second International Conference on Highrise Buildings
بین‌المللی
1371/1/1
3830
بررسیهای علل خوردگی در سازه های بتنی تصفیه خانه های مرغزار و سربندر
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
کنفرانس بین المللی بتن
بین‌المللی
1371/1/1
3831
زباله سوزها و کاربرد آنها برای مواد زائد خطرناک
سیدمحمدرضا علوی مقدم
دومین کنفرانس مدیریت مواد زائد جامد در تهران، شهرداری تهران
داخلی
1370/12/5
3832
A Novel Method of Determining Magnetic Characteristic of power Transformers
سیدمجتبی آقامیرسلیم,افشین مشکوه الدینی
6th Int. power system Conf.
بین‌المللی
1370/8/16
3833
The Use of Polypropylene Fibers to Increase Seismic Resistance of Concrete
اردشیر دیلمی
Third Czechoslovakian and RILEM IMEKO International Conference on Diagnosis of Concrete Structures
بین‌المللی
1370/6/11
3834
Rising Velocity of Air Bubbles in High Speed Free Surface flows
امیررضا زراتی
Int.Symp. on Environmental Hydraulics
بین‌المللی
1370/6/10
3835
A study of the concrete deterioration in the south coasts of Iran
علی اکبر رمضانیانپور
RILEM International Conference on Diagnosis of Concrete Structures
بین‌المللی
1370/6/10
3836
خلاقیت و برنامه های آموزشی فنی و مهندسی
رضا مکنون
سمپوزیوم بین المللی آموزش فنی و حرفه ای ایران
بین‌المللی
1369/12/4
3837
Engineering properties and durability of polymer concretes
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
3rd International Congress on Civil Engineering
بین‌المللی
1369/2/11
3838
بررسی خواص
علی اکبر رمضانیانپور
سومین کنگره بین المللی راه
بین‌المللی
1369/2/1
3839
بررسی و مطالعه بار گذاری پلهای ایران با توجه به ترافیک موجود
علیرضا رهائی
سمینار بین المللی پل
بین‌المللی
1369/2/1
3840
بررسی و مطالعه دیواره های جدا کننده بتنی
علیرضا رهائی
کنگره بین المللی مهندسی راه و ساختمان
بین‌المللی
1369/2/1
3841
Accelerated and Long term carbonation of mortars containing some natural and artificial pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس بتن در جهان ما
بین‌المللی
1369/1/1
3842
سمینار در مورد مقاومت برشی سنگ ها ۴ جلسه
احمد فهیمی فر
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (وزارت راه و ترابری )
داخلی
1369/1/1
3843
گزارش زلزله منجیل
شاهپور طاحونی
سازمان برنامه و بودجه معاونت فنی دفتر تحقیقات فنی دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
داخلی
1369/1/1
3844
مهندسی و دوام بتن های ساخته شده با مواد پلیمری
فرامرز مودی
راه و ساختمان در شیراز
داخلی
1369/1/1
3845
ویژگیهای آزمایش سه محوری کلی خاک
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
کنفرانس بین المللی راه و ساختمان شیراز
بین‌المللی
1369/1/1
3846
Durability of mortars and concretes contaninig a natural pozzolan
علی اکبر رمضانیانپور
G.M.Idorn Durability Symposium
بین‌المللی
1368/12/10
3847
Engineering properties of mortars and concretes associated with 3 natural and artificial pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور
14th Conference on our World in Concrete and Structures
بین‌المللی
1368/5/10
3848
Durability of OPC-trass, OPC-Pfa and OPC-silica fume mortars and concretes
علی اکبر رمضانیانپور
14th Conference on our World in Concrete and Structures
بین‌المللی
1368/5/10
3849
اثرات زیست محیطی سد ـ بررسی نظرات و تحولات آنها
رضا مکنون
اولین کنفرانس هیدرولیک ایران
داخلی
1368/3/23
3850
The effect of admixtures on the properties of pozzolanic cement concretes
علی اکبر رمضانیانپور
International Seminar on the Role of Admixtures in the Development of Concrete Technology
بین‌المللی
1368/2/11