فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
مجتبی خدادادی
2
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
مجتبی خدادادی
3
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
مجتبی خدادادی
4
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
مجتبی خدادادی
5
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
محمدزمان کبیر
6
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
محمدزمان کبیر
7
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
محمدزمان کبیر
8
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
محمدزمان کبیر
9
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
داود اکبری مهر
10
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
داود اکبری مهر
11
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
داود اکبری مهر
12
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
لیلی آخشیج
13
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
لیلی آخشیج
14
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
لیلی آخشیج
15
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
لیلی آخشیج
16
اجرای سازه‌های دریایی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
شاهپور طاحونی
17
ارزیابی اثرات زیست محیطی آلاینده
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
ناصر مهردادی
18
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
رضا مکنون
19
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
نعمت اله بخشی
20
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
نعمت اله بخشی
21
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
نعمت اله بخشی
22
استاتیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
منصور پیدایش
23
استاتیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
پوریا حاجی کریمی
24
اصول مدیریت ساخت
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
بهروز بهنام
25
اصول مهندسی زلزله
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
اولین
قبلی
1
...