فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
1
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
مجتبی خدادادی
2
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
مجتبی خدادادی
3
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
مجتبی خدادادی
4
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
محمدزمان کبیر
5
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
داود اکبری مهر
6
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
سیدمحمد فتاحی
7
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
داود اکبری مهر
8
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
داود اکبری مهر
9
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
میثم رضائی
10
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
میثم رضائی
11
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
علی توکلی
12
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
علی توکلی
13
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
علی توکلی
14
اجرای سازه‌های دریایی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
شاهپور طاحونی
15
ارزیابی اثرات زیست محیطی آلاینده
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
ناصر مهردادی
16
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
رضا مکنون
17
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
نعمت اله بخشی
18
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
نعمت اله بخشی
19
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
نعمت اله بخشی
20
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
نعمت اله بخشی
21
استاتیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
منصور پیدایش
22
استاتیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
پوریا حاجی کریمی
23
اقتصاد سنجی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
علی شفاعت
24
اقتصادمهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
اقبال شاکری
25
بناهای ابی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
میثم بالی
اولین
قبلی
1
...