فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
326
نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
حامد فاروقی
327
نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
حامد فاروقی
328
هیدرولوژی مهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
سیدجمشید موسوی
329
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
سیدجمشید موسوی
330
هیدرولیک و آزمایشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
مرتضی کلاهدوزان
331
آبهای زیرزمینی پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
همایون کتیبه
332
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
مجتبی خدادادی
333
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
مجتبی خدادادی
334
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
مجتبی خدادادی
335
آز شیمی و ریز ساختار مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
نعمت اله بخشی
336
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
محمدزمان کبیر
337
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
محمدزمان کبیر
338
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
محمدزمان کبیر
339
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
محمدزمان کبیر
340
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
داود اکبری مهر
341
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
داود اکبری مهر
342
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
داود اکبری مهر
343
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
داود اکبری مهر
344
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
حسین شمس
345
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
حسین شمس
346
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
حسین شمس
347
آسیب‌پذیری و بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
پیام طهرانی
348
آمار و احتمالات پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
دکتری
امیر گل رو
349
آمار و احتمالات پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
دکتری
اسماعیل خرم
350
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
نعمت اله بخشی