فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
351
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
نعمت اله بخشی
352
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
نعمت اله بخشی
353
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
نعمت اله بخشی
354
استاتیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
منصور پیدایش
355
استاتیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
پوریا حاجی کریمی
356
اصول مدیریت ساخت
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
بهروز بهنام
357
اصول مهندسی آلودگی هوا
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
بابک خورسندی
358
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
سیدمحمدرضا علوی مقدم
359
اصول مهندسی زلزله
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
360
اصول مهندسی و مدیریت پسماند
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
تقی عبادی
361
اصول و طراحی سازه‌های دریایی (متعارف)
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
شاهپور طاحونی
362
اقتصادمهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
اقبال شاکری
363
بارگذاری
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
سیامک ایپکچی
364
برنامه‌ریزی حمل و نقل
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
میقات حبیبیان
365
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
حسین کریمی
366
بناهای ابی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
سیدامین سلامتیان
367
پروژه راه‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
میقات حبیبیان
368
پروژه سازه‌های بتن ارمه
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
علیرضا رهائی
369
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
اردشیر دیلمی
370
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
اردشیر دیلمی
371
پی‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
کاظم فخاریان
372
پی‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
عباس سروش
373
تاسیسات مکانیکی وبرقی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
جابر اسلامی
374
تئوری الاستیسیته
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
اردشیر دیلمی
375
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
پوریا حاجی کریمی