فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
442
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
محمدزمان کبیر
443
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
منصور پیدایش
444
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
ابراهیم فرخ
445
مقاومت مصالح ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
وحید لطفی
446
مقررات ملی ساختمان
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
فرامرز مودی
447
مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیدمحمد فتاحی
448
مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سید محمدرضا امام
449
مکانیک خاک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
کاظم فخاریان
450
مکانیک خاک پیشرفته ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
عباس سروش
451
مکانیک سنگ
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
احمد فهیمی فر
452
مکانیک سیالات
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
بابک خورسندی
453
مکانیک مواد مرکب
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
محمدزمان کبیر
454
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
مهدی احمدی
455
مهندسی ترابری
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
علی خدائی
456
مهندسی ترافیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیدمحمود مصباح نمینی
457
مهندسی ترافیک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
علی خدائی
458
مهندسی سیستمها
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
امیر گل رو
459
مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
تقی عبادی
460
نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
عباس عابدینی
461
هیدرودینامیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
امیررضا زراتی
462
هیدرولوژی مهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیدجمشید موسوی
463
هیدرولیک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
مسعود قدسیان
464
هیدرولیک محاسباتی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
مرتضی کلاهدوزان
465
هیدرولیک و آزمایشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
مرتضی کلاهدوزان
466
هیدرولیک و آزمایشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
امیررضا زراتی