فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
442
هیدرودینامیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
امیررضا زراتی
443
هیدرولوژی مهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
سیدجمشید موسوی
444
هیدرولیک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
مسعود قدسیان
445
هیدرولیک محاسباتی
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی ارشد
مرتضی کلاهدوزان
446
هیدرولیک و آزمایشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
مرتضی کلاهدوزان
447
هیدرولیک و آزمایشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست
14001
کارشناسی
امیررضا زراتی
448
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
مجتبی خدادادی
449
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
مجتبی خدادادی
450
آز روسازی راه
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
مجتبی خدادادی
451
آز شیمی و ریز ساختار مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
نعمت اله بخشی
452
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
محمدزمان کبیر
453
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
محمدزمان کبیر
454
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
محمدزمان کبیر
455
آز مقاومت مصالح
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
محمدزمان کبیر
456
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
داود اکبری مهر
457
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
داود اکبری مهر
458
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
داود اکبری مهر
459
آز مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
داود اکبری مهر
460
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
حسین شمس
461
آز مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
حسین شمس
462
اجرای سازه‌های دریایی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
شاهپور طاحونی
463
اجزا محدود غیرخطی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
دکتری
وحید لطفی
464
ارزیابی اثرات زیست محیطی آلاینده
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
ناصر مهردادی
465
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای عمرانی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
رضا مکنون
466
ازمایشگاه تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
نعمت اله بخشی