فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
476
بناهای ابی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
مهدی ضرغامی
477
بهینه‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
محمدزمان کبیر
478
پایداری سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
محمدزمان کبیر
479
پروژه راه‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
میقات حبیبیان
480
پروژه سازه‌های بتن ارمه
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
علیرضا رهائی
481
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
اردشیر دیلمی
482
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
اردشیر دیلمی
483
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
اردشیر دیلمی
484
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
اردشیر دیلمی
485
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
اردشیر دیلمی
486
پی‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
ابوالفضل اسلامی
487
پی‌سازی پیشرفته ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
دکتری
کاظم فخاریان
488
تاسیسات مکانیکی وبرقی
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
جابر اسلامی
489
تئوری پلاستیسیته
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
دکتری
عباس سروش
490
تئوری ورق و پوسته
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
محمدمهدی علی نیا
491
تحقیق در عملیات
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
امیر گل رو
492
تحلیل سازه ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
مهدی بناءزاده
493
تحلیل سازه‌های ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
تورج تقی خانی
494
تحلیل سازه‌های ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
علیرضا صادقی راد
495
تحلیل و ارزیابی سیستم های حمل و نقل
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
سیدمحمود مصباح نمینی
496
تحلیل و طراحی پلاستیک سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
دکتری
سعید عرفانی
497
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
پوریا حاجی کریمی
498
تعمیر و تقویت سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
علی اکبر رمضانیانپور
499
تقاضا در حمل و نقل
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی ارشد
میقات حبیبیان
500
تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
13992
کارشناسی
فرامرز مودی