فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
661
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
محمدزمان کبیر
662
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
ابراهیم فرخ
663
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
منصور پیدایش
664
مقاومت مصالح ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
وحید لطفی
665
مقررات ملی ساختمان
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
فرامرز مودی
666
مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیدمحمد فتاحی
667
مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سید محمدرضا امام
668
مکانیک خاک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
کاظم فخاریان
669
مکانیک خاک پیشرفته ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
عباس سروش
670
مکانیک سنگ
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
احمد فهیمی فر
671
مکانیک سیالات
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
بابک خورسندی
672
مکانیک مواد مرکب
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
دکتری
محمدزمان کبیر
673
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
مهدی احمدی
674
مهندسی ترابری
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
علی خدائی
675
مهندسی ترافیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیدمحمود مصباح نمینی
676
مهندسی ترافیک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
علی خدائی
677
مهندسی سیستمها
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
امیر گل رو
678
مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
تقی عبادی
679
نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
عباس عابدینی
680
هیدرودینامیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
امیررضا زراتی
681
هیدرولوژی مهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیدجمشید موسوی
682
هیدرولیک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
مسعود قدسیان
683
هیدرولیک محاسباتی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
مرتضی کلاهدوزان
684
هیدرولیک و آزمایشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
امیررضا زراتی
685
هیدرولیک و آزمایشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
مرتضی کلاهدوزان