فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
676
مهندسی ترافیک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
علی خدائی
677
مهندسی سیستمها
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
امیر گل رو
678
مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
تقی عبادی
679
نقشه‌برداری ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
عباس عابدینی
680
هیدرودینامیک
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
امیررضا زراتی
681
هیدرولوژی مهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
سیدجمشید موسوی
682
هیدرولیک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
مسعود قدسیان
683
هیدرولیک محاسباتی
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی ارشد
مرتضی کلاهدوزان
684
هیدرولیک و آزمایشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
مرتضی کلاهدوزان
685
هیدرولیک و آزمایشگاه
مهندسی عمران و محیط زیست
13991
کارشناسی
امیررضا زراتی
...
28
بعدی
آخرین