فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
76
مدل سازی اطلاعات ساخت
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
وحید شاه حسینی
77
مدیریت بحران
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
دکتری
بهروز بهنام
78
مدیریت پروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
حسین کریمی
79
مدیریت تعمیر و نگهداری راه
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
فریدون مقدس نژاد
80
مدیریت مالی و حسابداری پروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
اقبال شاکری
81
مصالح ساختمانی واز
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
وحید شاه حسینی
82
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
سعید عرفانی
83
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
محمدزمان کبیر
84
مقاومت مصالح ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
منصور پیدایش
85
مقاومت مصالح ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
وحید لطفی
86
مقررات ملی ساختمان
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
فرامرز مودی
87
مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
سیدمحمد فتاحی
88
مکانیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
سید محمدرضا امام
89
مکانیک سیالات
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
بابک خورسندی
90
مکانیک شکست
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
دکتری
علیرضا صادقی راد
91
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
مهدی احمدی
92
مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
رضا غلام نیا
93
مهندسی پی پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
علیرضا رهائی
94
مهندسی ترابری
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
علی خدائی
95
مهندسی ترافیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
سیدمحمود مصباح نمینی
96
مهندسی ترافیک پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
علی خدائی
97
مهندسی تونل
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
احمد فهیمی فر
98
مهندسی راه آهن پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
مسعود فتحعلی
99
مهندسی سیستمها
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
امیر گل رو
100
مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
تقی عبادی