فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
آرمان کشاورز
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1401
2
ابتسام دغاغله
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
3
ابوالفضل رضای کاشانی
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1401
4
ابوالفضل صائبی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
5
احسان شریفی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
6
احسان صیرفی جمیل
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
7
احسان معصومی
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1401
8
احسان نجفی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1401
9
احمد بابائی
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1401
10
اراد قنبری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
11
ارتین دانشیان
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
12
اردلان رضائی ماه
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
13
ارش رشیدیان
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد
1401
14
ارمان رحمانی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
15
ارمان زارعی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
16
ارمان عباسی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
17
ارمین خوشنود
مهندسی عمران-زلزله
دکتری
1401
18
ارین استادرضا
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1401
19
ارین فخیم قنبرنژاد
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
20
ارین نجف نیا
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1401
21
الهام مسلمی بیدهندی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1401
22
الهه متانتی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1401
23
امید شفقت
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1401
24
امید شیخی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1401
25
امیدرضا صفی یاری
مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد
1401
اولین
قبلی
1
...