فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
امیرحسین لطف اللهی یقین
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1402
27
امیرحسین معز
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1402
28
امیررضا ابوترابی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
29
امیررضا خزائی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
30
امیررضا فتحی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1402
31
امیررضا فکری
مهندسی عمران-راه و ترابری
دکتری
1402
32
امیرسعید کاظمی
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1402
33
امیرعلی رشیدی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
34
امیرعلی ملاکاظمی ها
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
35
امیرمحمد اسمعیل زاده اذر
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1402
36
امیرمحمد رحیمی لنجی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
دکتری
1402
37
امیرمحمد یزدی زاده البرز
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1402
38
امیرمهدی مبشری
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
39
امیرهوشنگ عیلامی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1402
40
امین رفیعی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
41
امین شفیعی اردستانی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
دکتری
1402
42
اناهیتا محمودی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
43
ایدین حسن زاده
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1402
44
ایلیا رضائی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
45
ایمان غلامی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
46
ایین شهرودرهور
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1402
47
باقر عثمان ربیعو
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
48
بدری روح الامینی نژاد
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1402
49
بردیا شریفی اعلم
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402
50
بنیامین بهروزیان
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1402