فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
امیرحسین شیرکوند
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
27
امیرحسین عابدی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
28
امیرحسین معتمدی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400
29
امیررضا حق شناس
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1400
30
امیررضا رحیمی ایردموسی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
31
امیررضا زنگنه
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
32
امیررضا صوابیه
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
33
امیررضا مصباح
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
34
امیررضا مهدوی تلوکلائی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
35
امیرعلی فهیمی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
36
امیرمحمد براری
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1400
37
امیرمحمد رحیمی لنجی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400
38
امیرمحمد یوسفی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
کارشناسی ارشد
1400
39
امین عباسی
مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
1400
40
امین گل کارفرد
مهندسی عمران-حمل ونقل
کارشناسی ارشد
1400
41
اناهیتا کاشی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
42
انوشه شکوه بخش
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
43
ایلیا پرسیان لولمانی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
44
ایمان رضوی
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1400
45
بنیامین جباری
مهندسی عمران- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
کارشناسی ارشد
1400
46
بهزاد رضائی
مهندسی عمران-سازه
کارشناسی ارشد
1400
47
بهنام ملکی
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
کارشناسی ارشد
1400
48
پرستو مددی
مهندسی عمران-راه و ترابری
کارشناسی ارشد
1400
49
پرهام حبیبی
مهندسی عمران-عمران
کارشناسی
1400
50
پوریا کرمی
مهندسی عمران-زلزله
کارشناسی ارشد
1400