بایگانی بخش آب و محیط زیست

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

اطلاعات تماس اعضای گروه آب و محیط زیست

دکتر احمد طاهر شمسی مرتبه علمی: دانشیار تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۳ ایمیل: tshamsiaut.ac.ir  دکتر رضا مکنون مرتبه علمی: دانشیار تلفن: ۶۴۵۴۳۰۱۸ ایمیل:maknoonaut.ac.ir