بایگانی بخش کارشناسی

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

آئین نامه های آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸ -

تقویم آموزشی

img_yw_news
img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

رویه های مقطع کارشناسی

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

فرم‌های آموزشی

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

برنامه هفتگی و امتحانی