بایگانی بخش بانک اطلاعاتی داده های ژئوتکنیکی

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ -

بانک اطلاعاتی داده های ژئوتکنیکی

کاربرد پی های عمیق در خاک های مسئله دار، بارهای بزرگ و غیرعادی و شرایط  محیطی غیرعادی چالش های تحلیل و طراحی پی های عمیق: پیچیدگی در رفتار ذاتی خاک، طول نسبتاً  عمیق این سیستم پی سازی و فرآیند اندرکنش خاک-سازه