بایگانی بخش شورای صنفی

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

شورای صنفی مهندسی عمران و محیط زیست

  اعضاء شورای صنفی علی ایرانپو  دبیر شورا بنیان غفاری  مسئول امور آموزشی شورای صنفی      آرمین امینی  نایب دبیر شورای صنفی   و مسئول پیگیری شکایات         سعید کاظمی    مسئول امور صنفی شورای صنفی صنفی  توحید سیف الله زاده     مسئول امور مالی شورای صنفی سهیل مساعد   مسئول امور رفاهی شورای صنفی ملینا شجاعی   مسئول روابط عمومی شورای صنفی