بایگانی بخش آلودگی آب و خاک (HSE)

img_yw_news
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ -

آزمایشگاه آلودگی آب و خاک (HSE)

​آزمایشگاه آلودگی آبهای زیرزمینی، خاک و HSE سرپرست آزمایشگاه آلودگی آبهای زیرزمینی، خاک و HSE : دکتر تقی عبادی  همکاران : کارشناس آزمایشگاه: مهندس علیرضا سروش تلفن:  ایمیل:  tebadiaut.ac.ir آدرس: تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست